Chrzest

Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:

1 – akt urodzenia dziecka (odpis),
2 – wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
3 – dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
4 – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 
 
I Komunia św.

Dokumety potrzebne do sakramentu I Komunii Świętej:
1 – metryka chrztu dziecka

 Bierzmowanie

Dokumenty potrzebe do sakramentu Bierzmowania:
1 – metryka chrztu,
2 – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
3 – w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej. 

 Pokuta

Spowiedź w naszej parafii jest przed każdą Mszą św. oraz w ogłoszonych terminach.  

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia.
Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę cierpienia, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Dlatego nie bójmy się tego sakramentu! Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z namaszczeniem chorych. Nie łączmy tego sakramentu ze śmiercią!
 
Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?
– stolik, na nim krzyż,
– obok zapalona świeca,
– w razie potrzeby szklanka z wodą i łyżka, aby chory mógł popić przyjętą Komunię św.
Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.

 Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa: 
1 – aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2 – dowody osobiste,
3 – ostatnie świadectwo katechizacji,
4 – świadectwo bierzmowania,
5 – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
6 – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:
– metryką chrztu z datą nie przekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
– świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)
– informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana 
– dowodami osobistymi,
– wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
– zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.

 Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego: 
1 – akt zgonu
2 – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). 

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla ludzi (człowieka) na ziemi. Jest to „ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane.”