Mostki założone zostały w średniowieczu. Z konsystorza poznańskiego dowiadujemy się o zakrystianinie Janie Wlpis. Miał on reprezentować rycerzy – Jana i Mikołaja Gebelczków. Z roku 1470 pochodzi pierwsza źródłowa informacja o majątku ziemskim w Mostkach. Z informacji wynika, że dobra te zostały sprzedane przez ród von Laben Janowi Lasocie (zwanemu także Lasseth). Wówczas istniał już prawdopodobnie w miejscowości kościół będący fundacją miejscowych właścicieli dóbr. Powstał on zapewne w XIII lub XIV w. Uposażenie kościoła obejmowało rolę, łąkę, dziesięcinę, meszne i stołowe. Kościół ten został zniszczony w trakcie wojny trzydziestoletniej i nigdy nie odzyskał swojej świetności a w bliżej nieznanym czasie został rozebrany.

W roku 1657 w Mostkach osiedliła się grupa arian wydalonych z obszaru państwa polskiego. Założyli oni tutaj swoją kolonię, podobnie jak uczynili to w Żelechowie czy w Lubniewicach, jednak nie posiadali własnej świątyni. Przynależeli zatem do gminy wyznaniowej w Lubrzy. Niezwykle trudne jest jasne i precyzyjne określenie kiedy katolicyzm przestał stanowić religię dominującą w Mostkach. Źródła z XVIII w. podają, że proboszczowie z Mostek (między innymi wyświęcony w roku 1663 młody proboszcz Hannig) podejmowali silne działania rekatolizacyjne w niedalekim Niedźwiedziu, jednak bez znaczących rezultatów. Po włączeniu okręgu świebodzińskiego w 1742 r. w granice Prus, osłabły związki ze Śląskiem, a po sekularyzacji dóbr zakonu cysterek z Trzebnicy w roku 1810, nastąpiło znaczące osłabienie oddziaływania katolicyzmu. W roku 1832 wzniesiono w Mostkach filialny kościół gminy ewangelickiej w Lubrzy. Wybudowano go w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym. Już w połowie XIX w. wprowadzono zmiany w architekturze obiektu. Rozebrano wprowadzoną w konstrukcję dachu drewnianą wieżyczkę zlokalizowaną przy ścianie frontowej i zbudowano nową wieżę – murowaną w stylu neogotyckim przy elewacji południowej. Przebudowa objęła także południową ścianę kościoła, którą przemurowano. W tym czasie wprowadzono również zmiany we wnętrzu świątyni.

Większość elementów wyposażenia pochodzi z okresu powstania obecnej budowli. Wcześniejsza jest drewniana chrzcielnica, datowana na rok 1757, pochodząca z poprzedniej świątyni.

Kościół w Mostkach poświęcono na potrzeby religii katolickiej w 1945 r., jako filialny parafii w Lubrzy.

Tekst zaczerpnięty ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.