Historia miejscowości oraz samego kościoła nie jest jasna. Badania archeologiczne, zarówno przedwojenne, jak i powojenne potwierdzają, iż tereny te zasiedlone były już X w. W okresie od XIII do XIV w. Lubrza, jak i tereny wokół przynależały do klasztoru cystersów w Gościkowie, obejmującego około 30 tysięcy hektarów. Prawdopodobnie w roku 1670 został wzniesiony kościół w Nowej Wiosce, powstały jako fundacja cysterskiego opata z Gościkowa – Achatiusa. Poświęcenie kościoła nastąpiło w roku 1676. Z tak przyjętym datowaniem kościoła stoi jednak w sprzeczności zachowana na wieży kościelnej chorągiewka ukazująca datę 1637. Być może jest ona pozostałością po poprzednim kościele. Przyjmuje się, iż Nowa Wioska należała do opactwa w Gościkowie aż do jego sekularyzacji w 1810 r. Po roku 1853 wieś przeszła w ręce rodu von Loose. Na temat samego kościoła i prac przy nim, informacji zachowało się niewiele.

Tekst zaczerpnięty ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.