Na obszarze parafii Lubrza już od 1993 roku działa grupa charytatywna, która od roku 2003 przybrała formę instytucji prawnej i działa jako Parafialny Zespół Caritas.

Spośród kilkunastu członków Parafialnego Zespołu Caritas w Lubrzy (PZC) wyłoniono zarząd, w skład którego wchodzą: przewodniczący (którym zawsze jest proboszcz parafii), zastępca, sekretarz i skarbnik.

Obszar Parafii Lubrza jest rozległy, ponieważ obejmuje sołectwa i przysiółki z niemal całego ternu Gminy Lubrza. Terytorium to podzielone zostało na kilka obszarów a są to: Lubrza, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki-Zagórze, Staropole, Buczyna-Zagaje oraz Bucze. Poszczególni członkowie PZC wywodzą się spośród mieszkańców naszej parafii, dzięki czemu posiadają największą wiedzę o potrzebach mieszkańców i odpowiadają za kontakt z nimi. W obecnym czasie opieką objętych jest ok. 120 potrzebujących osób.

Działalność PZC polega przede wszystkim na bezinteresownej pomocy poszczególnym osobom lub całym rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (ciężka choroba, zdarzenia losowe, ubóstwo, niepełnosprawność czy inne okoliczności).

Na odbywających się systematycznie spotkaniach PZC pod przewodnictwem proboszcza, omawiane są działania i planowane akcje Caritas Polska i Caritas Diecezjalna oraz podejmowane decyzje o zakresie w jakim PZC włącza się do tych działań. Ponadto omawiane są bieżące sprawy PZC w Lubrzy, rozpatrywane wnioski o udzielenie pomocy oraz opracowywane plany działań na nadchodzący okres.

PZC w Lubrzy bierze czynny udział w wielu akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Caritas Polska. Ponadto we własnym zakresie organizuje własne akcje, które mają na celu angażowanie mieszkańców parafii do pomocy potrzebującym, pozyskiwania środków rzeczowych i finansowych na działalność PZC.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy członkowie PZC w Lubrzy rozprowadzają wśród mieszkańców świece (Caritas), chlebki oraz pocztówki świąteczne.

Od kilku lat członkowie PZC (oraz chętni mieszkańcy) przygotowują własnoręcznie palmy wielkanocne, które w Niedzielę Palmową zabierają mieszkańcy w podziękowaniu za składane datki na cele PZC.

Corocznie w okresie adwentu organizowana jest akcja p.n. „Paczka od Świętego Mikołaja”. Członkowie PZC przygotowują papierowe serduszka, które udostępnione są w kościołach na terenie całej parafii. Mieszkańcy parafii zabierając takie serduszko deklarują przygotowanie paczki (prezentu), która przekazywana jest potrzebującym w okresie przedświątecznym.

W 2016 roku korzystając z corocznie organizowanej przez Gminę Lubrza dużej imprezy plenerowej pn. „Noc Nenufarów”, PZC zorganizował loterię fantową. Fanty stanowiące nagrody w loterii były darem od mieszkańców, firm, sklepów, instytucji, i inni sponsorów, którzy w ten sposób zechcieli wesprzeć działalność PZC w Lubrzy. Zebrane środki z loterii przeznaczone zostały na akcję „z uśmiechem do szkoły” (zakupiono potrzebne pomoce szkolne i ubrania dla dzieci rozpoczynających we wrześniu naukę) oraz dofinansowano rehabilitację osób niepełnosprawnych. Zaznaczyć należy, że wówczas rodziny nie otrzymywały jeszcze pomocy w ramach programu 500+.

Po raz kolejny PZC w Lubrzy włączył się w akcję pomocy żywnościowej. Dystrybuowana żywność dla potrzebujących mieszkańców pochodzi z FEAD Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przywożone z magazynu Caritas Diecezjalnego do Lubrzy produkty żywnościowe (mleko, makarony, kasze, konserwy, dżemy, olej i inne) przekazywane są potrzebującym mieszkańcom parafii, dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubrzy, który przekazał skierowania od rodzin na podstawie kryterium dochodowego.

Lubrza 29 września 2017

Elżbieta Basałyga
Zastępca Przewodniczącego PZC w Lubrzy
Dorota Karbowiak
Członek PZC w Lubrzy

Parafialny Zespół CARITAS w Lubrzy - 2014

Parafialny Zespół CARITAS w Lubrzy – 2014


Zdjęcia
Parafialnego Zespołu Caritas
w Lubrzy 

http://salezjanie.lubrza.pl/wydarzenia/2014-2/caritas-rokitno-2014/
http://salezjanie.lubrza.pl/wydarzenia/2014-2/wigilia-parafialnego-kola-caritasu-15-12-2014-r/