Pani Bugumiła Dziubińska została świeckim uczestnikiem synodu diecezjalnego i bedzie reprezentować Dekanat Świebodzin – NMP Królowej Polski.

Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbędzie się w sobotę 17 marca 2018 roku w Zielonej Górze.

2018-03-04


MODLITWA SYNODALNA

Pieśni synodalne:

Hymn_Zstap_Duchu_Mocy

Droga_wiary

Przez_wiare_i_chrzest_do_swiadectwa

strona www Pierwszego Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

https://synod.diecezjazg.pl/aktualnosci/


Skład Parafialnego Zespołu Synodalnego w Lubrzy:

ksiądz Zygmunt Grochowiak, ksiądz Jarosław Lubera, ksiądz Krzysztof Kobiela, Dorota Karbowiak (sekretarz), Jadwiga Sawicz, Ewa Tarbaj, Bogumiła Dziubińska, Anna Osuch-Wolnik oraz Bolesław Kołakowski.


Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego we wtorek 3 października 2017 roku w Lubrzy na plebanii o godz. 18.30.

materialy_I_niedziela_synodalna 24 września 2017 r.

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego we czwartek 16 listopada 2017 roku w Lubrzy na plebanii o godz. 18.30.

materialy_II_niedziela_synodalna 29 października 2017 r.

materialy_III_niedziela_synodalna 19 listopada 2017 r.

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego we środę 24 stycznia 2018 roku w Lubrzy na plebanii o godz. 18.30.

materialy_IV_niedziela_synodalna 21 stycznia 2018 r.

materialy_V_niedziela_synodalna 11 lutego 2018 r.

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego we środę 28 lutego 2018 roku w Lubrzy na plebanii o godz. 18.15.


Czym jest synod diecezjalny?

Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. W naszej diecezji synod odbywa się po raz pierwszy. Obecnie trwa jego etap przygotowawczy. Celem tego etapu jest dotarcie do jak najszerszej grupy wiernych z informacją i pouczeniem na temat synodu oraz zachęcenie ich do modlitwy za synod. Po zakończeniu fazy przygotowawczej rozpoczną się właściwe prace synodalne. Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego. Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

logo_synodu_wektor

plakat_niedziele_synodalne

2017-10-04


Czym jest Parafialny Zespół Synodalny, jak funkcjonuje i jaka jest jego rola?

Parafialny Zespół Synodalny to grupa wiernych – duchownych i świeckich – stanowiąca reprezentacje określonej parafii. W naszej diecezji przyjęto zasadę, że rolę Parafialnego Zespołu Synodalnego będzie pełnić Parafialna Rada Duszpasterska. Gdy rada ta zbiera się jako Parafialny Zespół Synodalny jej skład może zostać poszerzony również o inne osoby zaangażowane w życie parafii (wszyscy katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św. itp.). Każde zebranie parafialnego zespołu synodalnego obejmuje część modlitewną i dyskusyjną. W części modlitewnej, mającej charakter modlitewnego wstawiennictwa w intencji synodu diecezjalnego, mogą uczestniczyć inni parafianie. W trakcie części dyskusyjnej zespół omawia tematy wyznaczone przez kompetentne gremia synodalne.

Zadaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego na etapie przygotowawczym jest włączenie się w dyskusję służącą dokładniejszemu określeniu tematów, które biskup diecezjalny przedstawi do omówienia na synodzie. Wnioski z każdego z naszych spotkań zostaną więc przekazane do Sekretariatu Synodu za pośrednictwem sekretarza Parafialnego Zespołu Synodalnego.

Parafialne zespoły synodalne będą kontynuować swoją pracę również po zakończeniu etapu przygotowawczego, czyli w fazie plenarnej synodu.

2017-10-04